top of page
Untitled-1.png
Untitled-221.jpg

ผลงาน Portfolio

รับหล่อ ผลิตชิ้นงานจากโลหะ โลหะ ตะกั่ว ซิงค์ ทองเหลือง มีเนียม​
พิวเตอร์ Hisoway สามารถขึ้นต้นแบบให้ดูก่อนด้วยเทคนิค 3D print,CNC wax
หรือขึ้นมือ และ ผลิตด้วยกระบวนการหล่อจนถึงชิ้นงานสำเร็จครับพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำก่อนการผลิตฟรี รับผลิตชิ้นงานขั้นต่ำที่ 200
ชิ้นขึ้นไป ออเดอร์ยิ่งเยอะ ราคายิ่งถูกนะครับ

bottom of page